Staff Credits - Fire Emblem: Fūin no Tsurugi [Game Boy Advance]

Producer
Takehiro Izushi

Director
■ Tōru Narihiro

Supervisor
Kentaro Nishimura

Game Director
■ Masayuki Horikawa

Scenario
■ Masayuki Horikawa

System Director
■ Takafumi Kaneko

Main Program
■ Takafumi Kaneko

Art Director
■ Taeko Kaneda

Main Design
■ Sachiko Wada

Face Design
■ Sachiko Wada

Graphic Chief
■ Masahiro Higuchi

Event Program
■ Takanori Hino

Event / Support Program
■ Makoto Katayama

A.I. Program
■ Chikara Yamamoto

Battle Design
■ Naotaka Ohnishi

Battle Program
■ Motomu Chikaraishi

Battle Animation
■ Maki Takemori
■ Youko Nakai

Map Design
■ Sumiko Miki

Layout
■ Makoto Shimojo

Sound Composition
■ Yuka Tsujiyoko

Sound Effect
■ Kenichi Nishimaki
■ Noritaka Misawa

Graphic Support
■ Minoru Noda
■ Ryou Hirata
■ Tsuyoshi Nakatsuka
■ Masaru Nishimura

Scenario Support
■ Kouhei Maeda

Program Support
■ Susumu Ishihara
■ Yusuke Murakami

Image Illustration
■ Eiji Kaneda

Art Work
Yasuo Inoue
Takashi Ito

Publicity
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe

Technical Support
■ Kenji Nakajima

Progress Manager
■ Kenji Imai

Special Thanks
■ Ryouichi Kitanishi
■ Kouzou Ikuno
■ Toshiyuki Nakamura
■ Masahiro Nakamori
■ Toshio Sengoku
■ Masanobu Matsunaga
■ Ryuichiro Koguchi
■ Yuka Hongou
■ Katsuyoshi Koya
Masao Yamamoto
Kyoko Watanabe
Yutaka Takehisa
■ Toshihiro Toza
■ Masahiro Sakurai
■ Smash Brothers DX Team
■ Tomonori Sumiya
■ Hiroshi Izawa
■ Kotaro Yamada
■ SUPER MARIO CLUB
■ Masaru Ikeshita
■ Haruka Kato
■ Masami Kato
■ Junko Komaki
■ Nobuaki Maeda
■ Katsunori Masutani
■ Akiko Matsumoto
■ Naotaka Matsumoto
■ Hiroyuki Murata
■ Kei Nadabe
■ Tomohiro Nishigaki
■ Keiichiro Nishimoto
■ Ryuichiro Sakima
■ Masaharu Shima
■ Syogo Tachibana
■ Shigeo Takada
■ Atsushi Takeda
■ Hiroya Takeda
■ Hisashi Takizaki
■ Yoshikazu Tanaka
■ Mari Ueda
■ Satoru Uno
■ Yuichiro Ushijima
■ Hiroyuki Yamaoka

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Fire Emblem: Fūin no Tsurugi [Game Boy Advance]
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Fire Emblem
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License