Staff Credits - Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Tsurugi [Famicom Disk System]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Keisuke Terasaki

Scenario
■ Shouzou Kaga

Program
■ Mitsunari Tani
■ Masayuki Imanishi
■ Kōji Yoshida
■ Kei Fukura

Graphic Design
Toru Osawa
■ Naotaka Ohnishi
■ Satoshi Machida
■ Toshitaka Muramatsu

Music
Hirokazu Tanaka
■ Yuka Banba

Special Thanks
■ Ryouichi Kitanishi
Masafumi Sakashita
■ Tōru Narihiro
■ Toshiyuki Nakamura
■ Haruhiko Simizu

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Tsurugi / ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 [Famicom Disk System]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. (□ Extended / Omitted)
Series: Fire Emblem
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License