Fantasy Life

©2012-2013 Level 5 / Nintendo 3DS

- Level 5 Inc. -

Producer
Akihiro Hino

- Brownie Brown Inc. -

Planning Lead
Nobuyuki Inoue

Planning
Hiroki Araya, Eisaku Sato, Keita Ochiai, Masato Takamura, Hironori Yoshikawa

Program
Tomonori Hiraishi, Yuuichi Hirata, Wataru Mikami

Design Lead
Nobuhiro Imagawa

Character Model
Yotaro Doi, Koyuko Kawasaki

Map Design
Takayuki Yaeno, Mariko Toudo, Asami Inoue, Nayoa Nihei, Koji Tsuda, Mio Kikuchi, Miyuki Sasaki

Effects
Kouki Nakadai

Monster Design
Yuka Morita

UI Design
Yuka Morita

Debug
Digital Hearts Co., Ltd.

Special Thanks
Shinichi Kameoka, Shigeki Fujiwara, Yoshinori Yamaguchi, Makoto Wada, Koji Tokuyama, Keiichi Yoshida
Yoichi Gaku, Junpei Mizusaki, Mariko Suzuki, Makoto Takahashi, Ayaka Kawamura, Saki Murayama,

Coordinator
Takayoshi Katori

Executive Producer
Satoru Iwata


Product: Fantasy Life
Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Source: Kyoto Report Investigative Method. North American End Game Credits.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License