F-Zero: Maximum Velocity

Production Credits

F-Zero: Maximum Velocity (Game Boy Advance)
©2001 Nintendo

Producer
Takehiro Izushi
Nintendo Co. Ltd.
Hitoshi Yamagami
Nintendo Co. Ltd.

Director
Kazunobu Shimizu
Nintendo Co. Ltd.

Chief Designer
Kazunobu Shimizu
Nintendo Co. Ltd.

Main Program
Tomohito Ito
ND Cube Inc.

Program
Hidetaka Saneshige
ND Cube Inc.
Yoshihiro Kurisu
ND Cube Inc.

Program Supervisor
Hitoshi Yamagami
Nintendo Co. Ltd.
Yoshinori Katsuki
Nintendo Co. Ltd.
Takahiro Harada
Nintendo Co. Ltd.

Design Manager
Takashi Kouyama
Nintendo Co. Ltd.

Environment Design
Takashi Kouyama
Nintendo Co. Ltd.
Yuko Kimura
ND Cube Inc.
Kazunobu Shimizu
Nintendo Co. Ltd.

Machine Design
Taro Matsuishi
ND Cube Inc.
Mutsumi Fukuyama
ND Cube Inc.
Yuko Kimura
ND Cube Inc.
Kazunobu Shimizu
Nintendo Co. Ltd.

Course Design
Kazunobu Shimizu
Nintendo Co. Ltd.

UI Design
Kazunobu Shimizu
Nintendo Co. Ltd.
Takashi Kouyama
Nintendo Co. Ltd.
Taro Matsuishi
ND Cube Inc.
Mutsumi Fukuyama
ND Cube Inc.
Yuko Kimura
ND Cube Inc.

Pilot-Character Design
Yasuo Inoue
Nintendo Co. Ltd.

Music Composition
Masaru Tajima
Nintendo Co. Ltd.
Mitsuteru Furukawa
ND Cube Inc.
Naota Ishida
Nintendo Co. Ltd.

Sound Effects
Mitsuteru Furukawa
ND Cube Inc.

Manual Design
Yasuo Inoue
Nintendo Co. Ltd.

Debug
Naofumi Terazono, Fumiaki Shimada, Kouichi Torii, Yasunori Shibayama, Koji Kano, Tsunahiro Sakami, Masami Kato, Masakazu Mituhashi, Ikuko Kuroda, Jun Maehara, Kuniharu Naitou, Takuya Inoue, Tomoko Yuasa, Yuhei Adachi, Kenichi Ashida, Shintaro Sato, Hifumi Miyazaki, Super Mario Club

NOA Localization
Jeff Miller, Leslie Swan, Tim O'Leary, William Trinen

Special Thanks
Ayako Hyuga, Azusa Tajima, Kenichi Sugino, Keiko Sekine, Masahito Miyake, Masao Yamamoto, Nobuto Koganezawa, Satoshi Matsumura, Takeshi Furuta, Yoshio Hongo, Sakae Yamazaki, Minoru Arakawa, Mike Fukuda

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi
Nintendo Co. Ltd.

Author: Kyoto Ninja (20 April 2012)
Source: Original Game Credits Manual.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License