Everybody's General Knowledge TV

©2008 Nintendo / Wii

Producer
Shinya Takahashi, Masayoshi Tanimura, Yoichi Yamamoto

Director
Toshiaki Suzuki, Shigefumi Kawase

Assistant Director
Kanako Tsugihashi, Megumi Kurata

Script Design
Naoki Mori

Sequence Director
Kazushige Mazuda

Program Director
Hiroyuki Hayashi

Program
Yoshiya Taniguchi, Kazuhiro Mizusawa, Eitaro Nakamura, Kouji Mori, Kazuki Sekimori, Shinya Watanabe, Yuzo Honda
Hiroaki Nakano, Keita Yamada, Yoshikazu Ando, Chiharu Itoh, Takashi Matsuda

Design Director
Kei Hoshiba

Graphic Design
Kazuo Yazawa, Teruhiko Suzuki

Quiz Design
Minoru Yoshikoshi, Atsuko Nakamura, Shingo Yamada, Yohei Sano

Navigator Design
Akiko Kato

Effect Design
Motoaki Fukuta

Sound Composition
Tadashi Ikegami, Hirokazu Ando, Jun Ishikawa

Sound Program
Tomokazu Abe

Artwork
Ryo Koizumi, Takashi Hosoi, Yuka Kotaki

Technical Support
Yoshito Yasuda, Yasuyuki Tahara, Takahiro Yamaguchi, Kazuyoshi Toriyama

Product Debug & Testing Unit
MARIO CLUB CO., LTD., HAL Debug Team

Special Thanks
Kanae Dohta, Aya Oyama, Tsuyoshi Watanabe, Yusuke Nakano, Yoshinori Katsuki, Yurie Sato, Hideo Hatayama, Tetsuo Kujiraoka
Masanobu Yamamoto, Hiroshi Fujie, Akiko Nakamura, Shogo Sakai, Masajiro Soga, Kentaro Ishisaka, Masayuki Yanagida
Nintendo Software Planning & Development Division Staff, Nintendo Environment Development Division Staff, Nintendo Tokyo Office Staff
Nippon Joushikiryoku Kentei Kyokai Staff, Sanseido Staff, Poplar Staff

Supervisor
Kouichi Kawamoto, Satoshi Furukawa, Tomoko Ichikawa, Tomoaki Kuroume

Project Coordination
Yoshie Oku

Project Management
Masaru Nishita, Masaaki Fukunuga

Executive Producer
Satoru Iwata


Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: Japan
Source: 1. Staff Credits. 2. Kyoto Report Investigative Methods.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License