Staff Credits - DS Easy Dictionary [Nintendo DS]

Producer
Shinya Takahashi

Director
Kazuyoshi Toriyama
Yoichi Ohshima

Program Director
Hiroto Yada

Program
Yoichi Ohshima
Toshikazu Tomizawa
Keiko Akiyama
Toshikazu Kitani
Makoto Takano
Minoru Hatamoto
Takashi Endo
Shinji Kitahara

Design
Yasushi Matsubara

Design Support
Noriko Kitamura
Naoko Okamoto

Sound Effect
Masami Yone

Sound Effect Support
Toshiyuki Sudo

Program Support
Takeshi Shimada
Yoshitaka Yasumoto
Yasuyuki Tahara
Yuki Moriwaki

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda

Manual Design
Takayoshi Matsui
Yasuo Inoue

Package Design
Nanako Kinoshita

NCL Product Debug
■ Yasuhiro Matsumoto
■ Yuki Tanikawa
■ MARIO CLUB CO., LTD.

Special Thanks
Tetsuya Sasaki
Daisuke Nakamura
Takahiro Hamaguchi
Satoshi Furukawa
Tomoko Ichikawa
Kazumi Totaka
Yoji Inagaki

Very Special Thanks
■ Haba Nikkan Itoi Newspaper

Coordinator
Yoshie Oku

Adviser
Takehiro Izushi
Kimiko Nakamichi
Yoshihiro Matsushima

Supervisor
Tomoaki Kuroume

Project Manager
Masaru Nishida

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: DS Easy Dictionary aka DS Rakubiki Jiten [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Game Credits. (■ Official)
Series: Dictionary
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License