Staff Credits - DS Bimoji Training [Nintendo DS]

Producer
Yoshinori Tsuchiyama
■ Masanobu Suzui

Director
■ Mitsuru Shinohara
■ Hirotaka Watanabe

Design Director
■ Giichiro Matsumoto

Design
■ Eri Honma
Seita Inoue
■ Nobuaki Tanaka
■ Kouchi Takeda
Kenta Kubo
■ Rie Matsushita

Program
■ Makoto Nakajima
■ Shinya Ebihara
■ Kazuyuki Miyata
■ Masaru Arai
■ Ryu Nakamura

Program Advisor
■ Keiji Hara

Dara Script
■ Ryoji Arisaka
■ Tadayuki Hikida
■ Hideki Kubo
■ Katsunori Yazawa
■ Takahiro Matsuda
■ Yuichi Igarashi

Sound Director
Kenji Yamamoto

Sound Composition
Toshiyuki Sudo
Masami Yone

Debug
MARIO CLUB CO., LTD.

Artwork
Chiharu Sakiyama
Kazumi Norisada

Development Cooperation
■ Beauty Brush Character Development Co.
■ Motoya Font Room Corporation

Special Thanks
Asako Hurihana

Coordination
Miyuki Hirose

Project Manager
Hiroshi Sato
Toshiharu Izuno

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: DS Bimoji Training [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INDIES ZERO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Instruction Manual Credits. (■ Official)
Series: Touch Generations
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License