Staff Credits - Dr. Luigi [Wii U]

Director
Takao Nakano
■ Tomoko Nakayama
■ Daiki Sasaki

Planning
■ Hiroshi Nakamichi
■ Yoshitsugu Katoh

Planning Support
■ Shinji Watanabe

Program
■ Takaaki Kato
■ Takuma Hayashi
■ Koji Yoshino

Program Support
■ Shinichi Masuda
■ Hitoshi Hirashima
■ Shun Nakaniwa

Design Director
■ Tatsuya Ushiroda

Design
■ Masaaki Tanaka
■ Minami Sato
■ Yujiro Miyazaki
■ Kazumi Iguchi

Design Support
■ Takuma Yano
■ Naoki Ohta
■ Kazunari Takada

Design Supervisor
Takayasu Morisawa
Io Kurihara

Character Supervisor
Yo Onishi
Chiharu Sakiyama
Yusuke Nakano
Tsuyoshi Watanabe

Music
Masaru Tajima

Sound Effects
Hiromitsu Fujikawa

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Technical Support
Toru Inage
Kotaro Hiromatsu

Debug Management
■ Koichiro Hirano
Yuta Ogura

Debug
■ Mario Club Co., Ltd
■ Yuichiro Ushijima
■ Ikuri Matsuo

Debug Support
■ Shinya Noguchi
■ Syuuya Ishida
■ Akito Kitamura

Artwork
Yoshitomo Kitamura
Ryo Koizumi

Manual
Toki Kando
Kiyomi Itani

NOA Localization Management
■ Dan Owsen

Localization-Translation
■ Galia Rodriguez-Hornedo
■ Kento Oiwa
■ Samantha Robertson
■ Laurence Millerioux-Tanen

Debug
■ NOA Product Testing Dept.

Coordinator
■ Takako Ito
■ Yoko Oikawa
■ Shoho Uesugi

Producer
Hitoshi Yamagami
■ Ichirou Mihara

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata

© 2013 Nintendo


INFOBOX
Product: Dr. Luigi [Wii U]
Developer: ARIKA CO., LTD. / NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Series: Dr. Luigi
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License