Staff Credits - Donkey Kong '94 [Game Boy]

Producer
Shigeru Miyamoto

Director
■ Masayuki Kameyama
Takao Shimizu

Graphic Design
Takaya Imamura
■ Hideo Kon
Kenta Usui

Main Program
■ Masayuki Hirashima
■ Yoshiaki Hoshino
■ Motoo Yasuma

Course Design
■ Masayuki Kameyama
■ Hideo Kon
■ Katsutomu Maeiwa
■ Kuniko Sakurai
Takao Shimizu
■ Kenji Umeda
Kenta Usui

Sound Composition
■ Taisuke Araki

Illustrator
Yoichi Kotabe

Manual Design
Azusa Tajima

Special Thanks
Shigeki Yamashiro
■ Super Mario Club

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Donkey Kong '94 [Game Boy]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / PAX SOFTNICA CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: End Game Credits. (■ Official)
Series: Donkey Kong
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License