Staff Credits - Culdept [Nintendo 3DS]

- Omiya Soft -

Director
■ Hideo Suzuki

Game Design
■ Takayuki Jingu

Graphic Design
■ Kairough Ketsu

Main Program
■ Yukihiro Higuchi

Program
■ Yoichi Nakabayashi
■ Hideo Suzuki

- Nintendo -

Producer
Shinya Saito

Director
Kozo Makino

UI Adviser
Tomoyoshi Yamane

Artwork
Norio Asakura
Ryosuke Hirayama

Special Thanks
Yoshinori Tsuchiyama
Masahiro Shiotani
Shingo Okamoto
Kotaro Hiromatsu
Yuya Ono
Koji Kawahara

Project Manager
Hiroshi Sato

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Culdept (Nintendo 3DS)
Developer: OMIYA SOFT LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License