Staff Credits - High-Speed Card Battle: Card Hero [Nintendo DS]

Producer
Yoshio Sakamoto

Director
Hiroshi Momose

Script & Scenario Design
Kyoko Watanabe

Art Director
Takayasu Morisawa
■ Youhei Kubotsu

Character Design
Fumiko Miyamoto

3D Design
Masayuki Okada
Eri Yamagami
■ Paul Patrashou

2D Design
Sachiko Ikeda
■ Waki Shigeta

Effect Design
■ Kazuhito Norimoto
■ Eiko Hirao

Program Chief
■ Kazuhiko Furukawa

3D Program
■ James W. Anderson

Program
■ Misuzu Yoshida
■ Koichi Kishii
■ Tadao Nakayama
■ Yusuke Shibata
■ Kaoru Kita
■ Takafumi Kaneko

Sound Director
■ Yasuhisa Baba

Music Composition
■ Saki Kurata

Illustration
Yusuke Nakano
Wataru Yamaguchi
Masanori Sato
Ryusuke Yoshida
Shigehisa Nakaue
Mai Okamoto
Yuri Adachi
Yu Kitai

Artwork
Sachiko Nakamichi
Keisuke Okubo
Keiko Uetani

Technical Support
■ Yasuhito Fujisawa

Special Thanks
Noriyuki Sato
Hideo Hatayama
Eisaku Nakae
Haruhiko Imatake
Takehiro Oyama
■ Kenji Nakajima
■ Kenji Imai
■ Tsutomu Kitanishi
■ All SPD

Coordinator
■ Teruyuki Hirosawa

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Toshio Sengoku

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: High-Speed Card Battle: Card Hero aka Kousoku Card Battle: Card Hero / 高速カードバトル カードヒーロー [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Game Credits. Nintendo Team Interview. (■ Official)
Series: Card Hero
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License