Staff Credits - BS The Legend of Zelda (SNES)

Producer
Satoshi Yamato
■ Ayayoshi Yakushiji (St. GIGA Inc.)

Director
Takao Shimizu

Voice Broadcast & Scenario Coordinator
Tatsuya Hishida

Graphic Design
Satoshi Machida
Yoichi Kotabe
Hisashi Nogami
Yoshitaka Nishikawa
Kyoko Kimura

BS System Program
Takanobu Nakashima
Motomu Rikishi
Masato Furukawa
Kenji Matsumoto

Game Program
Yasunari Soejima
Makoto Sasaki
Nobuhiro Sumiyoshi
Masumi Tarukado

Map System Program
Nobuhito Koganezawa
Hiroshi Mikihiro
Takuji Hotta

Sound Composition
Akito Nakatsuka
Yuichi Ozaki

Original Design
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Voice Director
■ Hiroyuki Itakura (St. GIGA Inc.)

Voice Cast
■ Seizo Kato
■ Kiyoshi Kobayashi
■ Naomi Fujisawa

Special Thanks
Toshihiko Nakago
Shizuo Yamabe
■ Akihiro Sakuno
Kazuhiko Taniguchi
■ Iwao Masuyama

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: BS The Legend of Zelda / BSゼルダの伝説 [SatellaView]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License