Staff Credits - Brain Age Express [Nintendo DSi]

Producer
Shinya Takahashi

Director
Kouichi Kawamoto

Assistant Director
Masamichi Sakaino

Graphic Design
Chiaki Aida
Shinya Fujiwara
Kaori Mishima
Kenta Kubo
Tadashi Matsushita
Yo Onishi
Masani Ueda

Main Program
Nobutaka Torigoe
Tomohiro Fujii
Yuichiro Ito
Shinji Kitahara
Yoshinori Katsuki
Jun Ito

Sound Director
Kenji Yamamoto

Music Composition
Minako Hamano
Shinobu Nagata
Megumi Inoue

Sound Effects
Masami Yone

Program Support
Yuki Moriwaki
Kenji Matsumoto
Minori Koike
Yasuyuki Kagawa
Shoichi Nomura
Takeshi Shimada

Technical Support
Yoshito Yasuda
Hironobu Kakui

Artwork
Yoshinori Oda
Ryuichi Suzuki

NCL Product Debug
■ MARIO CLUB CO., LTD.

Special Thanks
Hideo Hatayama
Eriko Kimura
Naonori Onishi
Yoshifumi Masaki
Takako Ishii
Yu Kitai
Yoshihiro Iwasa
Yuri Adachi
Akiko Kato
Sota Kagino
Miyako Nishio
Hitoshi Yamagami
Takahiro Harada
■ All SPD

Very Special Thanks
■ Tohoku University Institute of Development, Aging and Cancer

Supervisor
■ Ryuta Kawashima (Tokohoku University)

Coordinator
Yoshie Oku

Progress Manager
Masaru Nishida

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Brain Age Express [Nintendo DSi]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Game Credits. (■ Official)
Series: Brain Age
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License