Staff Credits - Brain Age: Concentration Training [Nintendo 3DS]

Producer
Kouichi Kawamoto

Director
Noriko Kitamura
Yuichiro Ito

Planning
Masamichi Sakaino
Kana Ishikawa
Ryota Kawade
Daisuke Nakajima

Design Director
Tadashi Matsushita
Katsuhiko Kanno

Graphic Art
Kaori Mishima
Yuka Ueda
Shunsuke Makita
Yasuhiro Takao
Kenta Kubo
Ryo Hamada
Motoaki Fukuda
Shintaro Kashiwagi
Tsutomu Tei

Main Program
Yoshihiro Iwasa
Toshikazu Jin
Naonori Ohnishi
Kazuki Yoshihara
Naohiro Yasuhara

Program Support
Minori Koike

Music Composition
Minako Hamano
Shinji Ushiroda
Megumi Inoue
Shinobu Nagata

Sound Program
Riyu Tamura

Voice Talent
■ Emmanuel Bonami
■ Gary Christianson
■ Heleodoro Heras

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Artwork
Kazuma Norisada
Yuri Adachi
Ryo Koizumi

Manual Design
Kiyomi Itani

Technical Support
Yuta Ogawa
Takehiro Oyama
Mitsuo Iwamoto

Product Debug & Testing
Naoki Takami
Go Mimura
Yasuharu Ohta
MARIO CLUB CO., LTD.
NOA PRODUCT TESTING DEPT.

North American Localization
Gema Almoguera
Hélène Bisson-Pelland
Kristin Kirby
Scot Ritchey
Morgan Ritchie
Rob Tunstall

North American Localization Management
Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Leslie Swan

Special Thanks
Shinya Fujiwara
Hideo Hatayama
Daisuke Nakajima
Tsutomu Kitanishi
Masayuki Horikawa
All NINTENDO

Project Manager
Masaru Nishida
Toshiaki Suzuki

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Brain Age: Concentration Training (Nintendo 3DS)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan / North America Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License