Brain Age²: More Training in Minutes a Day!

Producer
Shinya Takahashi

Director
Kouichi Kawamoto

Producer (International Version)
Hitoshi Yamagami

Director (International Version)
Masaki Tawara
■ Hiroshi Honjou

Assistant Director
Noriko Kitamura
Masamichi Sakaino

Assistant Director (International Version)
Kazuhiro Yoshikawa

Design
Tadashi Matsushita
Mikio Mishima
Yo Onishi

Design (International Version)
■ Daisuke Nomura
■ Miho Tanaka
■ Yutaka Fukuzato

Program
Yoshinori Katsuki
Shinji Kitahara
Jun Ito
Yuichiro Ito

Program (International Version)
Kazuki Yoshihara
■ Kouichi Kitano
■ Kazuki Okanishi

Data Compression
Hirohito Yoshimoto

Sound Director
Kenji Yamamoto

Music
Minako Hamano

Music (International Version)
■ Eri Yasuda
■ Ryoue Takagi
■ Hirohito Tsujii

Program Support
Takeshi Shimada
Yasuyuki Tahara
Yuki Moriwaki
Shunsuke Murotani

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshita Yasuda
Shintaro Jikumaru

Manual Design
Nanako Kinoshita
Sachiko Nakamichi

Package Design
Takayoshi Matsui

Debug
■ Manabu Matsumoto
■ Naoki Takami
■ Mario Club Co., Ltd.

Special Thanks
Noriko Kitamura
Mikio Mishima
Kimiko Nakamichi
Naoko Okamoto
Noriko Nakao
Chiaki Aida
Yu Kitai
Hitoshi Yamagami
Takahiro Harada
Masao Yamamoto
Teruki Murakawa
Yasuo Inoue

Very Special Thanks
■ Tohoku Future Science and Technology Joint Research Center

Associate Producer (International Version)
■ Yasuhiro Minamimoto
■ Atsuo Kawarabayashi

Supervisor
■ Ryuta Kawashima (Tohoku University)

Project Manager
Masaru Nishida

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Brain Age²: More Training in Minutes a Day! [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan / North America Version Game Credits. (■ Official)
Series: Brain Age
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License