Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!

Producer
Shinya Takahashi

Director
Kouichi Kawamoto

Assistant Director
Noriko Kitamura
Masamichi Sakaino

Design
Tadashi Matsushita
Mikio Mishima

Additional Design (International Version)
Yo Onishi

Program
Yoshinori Katsuki
Shinji Kitahara

Additional Program (International Version)
Jun Ito

Data Compression
Hirohito Yoshimoto

Sound Director
Masami Yone

Music
Minako Hamano
Akito Nakatsuka

Program Support
Takeshi Shimada
Yasuyuki Tahara
Yuki Moriwaki
Shunsuke Murotani

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshita Yasuda
Shintaro Jikumaru

Manual Design
Nanako Kinoshita
Sachiko Nakamichi]

Package Design
Takayoshi Matsui

Debug
Yasuhiro Matsumoto
Takeshi Endo
■ Mario Club Co., Ltd.

Special Thanks
Kimiko Nakamichi
Tomoaki Kuroume
Naoya Morimura
Yoshihiro Matsushima
Hideki Fujii
Hiroshi Akune
Aya Oyama
Kanae Kobata
Eriko Kimura
Hisako Ohshoji
Yu Kitai

Very Special Thanks
■ Tohoku Future Science and Technology Joint Research Center

Supervisor
■ Ryuta Kawashima (Tohoku University)

Project Manager
Masaru Nishida

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day! [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan / North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Brain Age
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License