Staff Credits - Goodbye! BoxBoy! (3DS)

Director
■ Yasuhiro Mukae

Lead Level Design
■ Yutaka Watanabe

Level Design
■ Taku Koinuma

Lead Program
■ Takaaki Kawahara

Program
■ Shinichi Kawaji
■ Akihiro Yamashita
■ Shun Yasaka

Lead Graphic Design
■ Yusuke Ota

Graphic Design
■ Akiko Hayashi
■ Kenichi Sakuma
■ Haruka Ito

Lead Sound
■ Jun Ishikawa

Sound
■ Hirokazu Ando

Team Support
■ Yoshimi Takahashi
■ Shigeru Hashiguchi
■ Shigeru Hirayama
■ Seiji Otoguro

Public Relations
■ Satoshi Ishida
■ Tomohiro Minemura

Artwork
Masayo Nakagami
Rieko Kawahara
Yuto Ibaragi
Yasuko Sugiyama

Manual Editor
Jonghoon Park

Testing
■ Dai Suzuki
■ Masaru Kobayashi
■ Manabu Matsumoto
■ Yuichiro Ushijima
■ Tsuyoshi Mitsumura
■ HAL Debug Team
■ Mario Club Co., Ltd.

Technical Support
■ Tatsuhiro Tanoue
■ Ken Minagawa
■ Takayuki Sugano
■ Tomokazu Tsuruoka
■ Shinya Watanabe
■ Ryoichiro Atono
■ Yuki Nishimura
■ Hiroaki Nakano
■ Sho Tajima
■ Takuya Abe
■ Tetsuya Noshita
■ Tatsuya Murase
■ Souri? Kimura
■ Keita Tanifuji
■ Ayumu Kato
■ Satoru Yoshida
■ Yuki Yasuhara
Kazuya Suetsugu
Mitsuo Iwamoto
Kazuki Tsukuda

Box Comics
■ Kazuyuki Nakamura

Box Comics - Conception
■ Yuki Endo
■ Yusuke Ota
■ Yo Onishi
■ Hitoshi Yoshikawa
■ Shinya Kumazaki
■ Kenichi Sakuma
■ Etsuko Sato
■ Mamiko Sato
■ Yuki Nishimura
■ Akiko Hayashi
■ Yasuhiro Mukae
■ Yutaka Watanabe

Special Thanks
■ Saori Ono
■ Masanobu Yamamoto

Project Management
■ Kazuyuki Nakamura
Kazuyuki Gofuku

Assistant Producer
■ Isao Takahashi
■ Tadashi Kamitake

Producer
■ Satoshi Mitsuhara
Keisuke Terasaki

General Producer
■ Masayoshi Tanimura
Shinya Takahashi

Executive Producer
Tatsumi Kimishima

©2017 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo


INFOBOX
Product: Goodbye! BoxBoy! [Nintendo 3DS]
Developer: HAL LABORATORY INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: End Game Credits. (■ Official)
Series: BoxBoy
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License