Staff Credits - Big Brain Academy: Wii Degree [Wii]

Producer
Hiroyuki Kimura

Director
Tomoaki Yoshinobu

Sub-Director
Hideki Fujii
Shigefumi Hino

Assistant Director
Yusuke Amano
Shigeo Kimura
Shigeyuki Asuke

Program Director
Yuji Kando

Program
Toshikazu Kiuchi
Yuzuru Ogawa
Ken Watanabe
Naoki Masuda
Kensuke Muraki
Shigetoshi Kitayama
Keiichi Minato

Design Director
Akiko Hirono
Masanao Arimoto
Junji Morii

Graphic Design
Jun Takamura
Tomomi Iwasaki
Ryo Tanaka
Michiko Iwasawa
Kosono Okina
Tsubasa Sakaguchi

UI Design
Takako Ishii

Effects Design
Haruyasu Ito

Sound Director
Hajime Wakai

Music Composition
Ryo Nagamatsu

Sound Program
Masato Mizuta
Toru Asakawa

Technical Support
Hironobu Kakui
Toru Inage

Artwork
Keisuke Kadota
Yuka Kotaki

North American Localization Management
Jeff Miller, Leslie Swan

North American Localization
Raúl María Arol Rosa, Julian Chunovic, Takashi Ebiike, Steven Grimm, Hervé Lefranc, William Trinen

Voice Talent
Elizabeth Bock, Sabra Choi, Steven Grimm, Heidi Gruben, Monia Kim, Jeff Minnerly, William Trinen

Product Testing
Sean Egan, Michael Leslie, Zac Evans, Makiko Szolas, Nintendo Product Testing Dept., NOE Validation Testing Team

Special Thanks
Fumiyoshi Suetake, Takahiro Hamaguchi, Keijiro Inoue, Yoko Fukuda, Sayaka Yano, Kenta Nagata, Sanae Susaki
Takaya Imamura, Satomi Asakawa, Masaho Nomura, All NINTENDO

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Big Brain Academy: Wii Degree(Wii)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License