Staff Credits - Bayonetta [Wii U]

Producer
Hitoshi Yamagami
■ Akiko Kuroda

Assistant Producer
■ Takanori Fukuyama

Director
■ Isao Negishi

Production Manager
■ Kenji Saito

Program Lead
■ Kiyohiko Sakata

Program
■ Makoto Fujimi
■ Nobuo Takahashi
■ Yoshihito Yamaguchi
■ Takuya Okazawa
■ Kouichi Sasaki
■ Etsunari Saegusa
■ Masamitsu Shindo
■ Ryuta Takahashi
■ Shinji Tanaka
■ Tsuyoshi Tanabe
■ Satoshi Nishimura
■ Miyuki Yamada
■ Satoshi Yonekawa

Chief Technology Officer
■ Wataru Ohmori

Technology Team
■ Takuya Sakamoto
■ Norifumi Wasada

Conceptual Design
■ Mai Ohkura

Costume Design
■ Yonghee Cho

Character Model
■ Kazuki Tazaki
■ Tsuyoshi Takahashi
■ Masato Tomura

Visual Effects Design
■ Norikazu Kudo

UI Design
■ Timor Khaganov

Animation
■ Eigiro Nishimura
■ Yuya Takahashi
■ Hirokazu Takeuchi

BGM Conversion
■ Masami Ueda

Sound Design
■ Masato Shindo
■ Yuji Honda

English Adaptation
■ Andtrew Brasher
■ Tim Van Ingen

Trailer Production
■ Koichi Hidaka

PR Promotion
Ayumi Terada, Masami Ichikawa, Kazuyo Tsukuma, Yasuko Itadani

Development Support
■ Masahiro Okamoto

Special Thanks
Kunihiko Tsuda, Masanori Takashima, Mitsuhiro Kubo, Daisuke Sakata, Takahito Washisaka, Tetsuya Sasano, Tetsuya Kawai

Debug
■ Hayato Gomi
■ Yuki Sakamoto
■ Noriyuki Nakanishi
■ Kouhei Ogura
■ Reona Sakou
■ Yoshiki Kawakabe
■ Masaya Kitagawa
■ Mizuho Hamakawa
■ Masanori Donga
■ Yoshitaka Yamaji
■ Mario Club Co, Ltd.

Technical Support
Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda
Yuta Arai
Yasuhiro Tokunaga
■ SPD Technology Group

Special Thanks
Tsuyoshi Watanabe, Yusuke Nakano, Takayasu Morisawa, Yoshio Sakamoto, Eiji Aonuma, Koji Kondo, Kenji Yamamoto

Project Manager
Shingo Matsushita
Kaori Ando
Yoshihito Ikebata

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata
■ Atsushi Inaba


INFOBOX
Product: Bayonetta / ベヨネッタ (Wii U)
Developer: PLATINUM GAMES INC. / BEE TRIBE DIGITAL STUDIO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License