Staff Credits - Balloon Kid [Game Boy]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Yoshio Sakamoto

Design
Kenichi Sugino

Program
■ Takayuki Onodera
■ Hideo Suzuki
■ Motoo Yasuma

Sound
Hirokazu Tanaka

Coordinator
Toru Osawa
■ Kuniko Sakurai

Special Thanks
Sachie Inoke
Takehiro Izushi
Makoto Kano
Fujiko Nomura
Satoru Okada
Masafumi Sakashita
■ Y. Taki
■ Masahiro Tatemoto
Keisuke Terasaki
Masao Yamamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Balloon Kid [Game Boy]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / PAX SOFTNICA CO., LTD. (Program)
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: End Game Credits. (■ Official)
Series: Balloon Fight
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License