Animal Forest

©2001 Nintendo / Nintendo 64

Producer
Takashi Tezuka

Director
Katsuya Eguchi, Hisashi Nogami

Script
Makoto Wada, Kunio Watanabe, Kenshiro Ueda

Character Design
Noriko Ikegawa, Yoshihisa Morimoto

Character Animation
Ryuji Kobayashi

Screen Design
Toki Iida

Interior Design
Aya Sumimoto

Field Design
Jun Takamura, Shinko Takeshita

Effect Design
Masanao Arimoto

Event Design
Naoki Mori

Design Support
Michiho Hayashi, Kazumi Yamaguchi, Taeko Sugawara, Tomoaki Nakahara, Atsushi Miyagi

Sound Director
Kazumi Totaka

Music Composition
Kenta Nagata, Toru Minegishi, Shinobu Tanaka

Sound Effects Program
Tarō Bando

Sound Support
Yasushi Ida

Program Director
Yuhiki Otsuki

Character Program
Masaru Nii

Player Program
Kunihiro Komatsu

Data Process Program
Gentaro Takaki

Field Program
Hiromichi Miyake

Main Program
Hiroshi Umemiya, Masatoshi Ogawa, Takamitsu Kuzuhara, Masarō Sakakibara, Atsushi Sakaguchi, Makoto Sasaki, Nobuhiro Sumiyoshi
Yoshitaka Takeshita, Atsushi Nishiwaki, Takafumi Noma, Kenzō Hayakawa, Kenji Matsutani, Shigeki Yoshida, Yuichi Yamamoto

NES Emulator Program
Tomohiro Kawase, Hideaki Shimizu

Technical Support
Takao Sawano, Library Support Team

Product Debug Support
Hironobu Kakui, Yoshito Yasuda

Product Debug & Testing Unit
MARIO CLUB CO., LTD., Sarugakucho Inc.

Progress Management
Keizo Kato, Minoru Narita

Supervisor
Shigeru Miyamoto, Toshihiko Nakago

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: Japan
Source: 1. End Game Credits. 2. Kyoto Report Investigative Methods.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License