Staff Credits - Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo [Nintendo 3DS]

Producer
Hisashi Nogami
Aya Kyogoku

Staff
Kotaro Hiromatsu
Shinobu Nagata
Taiju Suzuki
Ami Takai
Masataka Takemoto
Yukihiro Kanamaru
Yasunari Soejima
Keita Takada
■ Masako Funaki
■ Yasushi Hiranuma
■ Yuki Itagaki
■ Tsuyoshi Kawajiri
■ Saki Kitaguchi
■ Tomomi Nitta
■ Hidehito Okamoto
■ Hideaki Ootsu
■ Masanori Takei
■ Masahide Tomita
■ Kenji Tsugawa
■ Takayuki Ueno
■ Yasuhiro Yamauchi
■ Hidekazu Yasui

General Producer
Katsuya Eguchi
Shinya Takahashi

Executive Producer
Tatsumi Kimishima


INFOBOX
Product: Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo [Nintendo 3DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version Staff Roll. (■ Official)
Series: Animal Crossing
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License