Animal Crossing e+

©2003 Nintendo / Nintendo GameCube

Producer
Takashi Tezuka

Director
Katsuya Eguchi, Hisashi Nogami

Script
Makoto Wada, Kunio Watanabe, Toshihiro Kawabata, Hajime Takahashi

Graphic Design
Noriko Ikegawa, Jun Takamura, Akito Osanai, Koji Takahashi, Yasuyo Iwawaki

Sound Director
Kazumi Totaka

Music Composition
Kenta Nagata, Toru Minegishi

Sound Program
Tarō Bando, Yasushi Ida

Main Program
Masaru Nii, Kunihiro Komatsu, Gentaro Takaki, Hiromichi Miyake, Atsushi Nishiwaki, Takafumi Noma
Masaro Sakakibara, Makoto Sasaki, Shigeki Yoshida

GBA Program
Shigehiro Kasamatsu, Yukaru Suzuki

Technical Support
Tomohiro Kawase, Hiroto Yada

Product Debug Support
Hironobu Kakui, Yoshito Yasuda, Isao Moro

Product Debug & Testing Unit
MARIO CLUB CO., LTD.

Special Thanks
SRD, All EAD

Supervisor
Toshihiko Nakago

Executive Producer
Satoru Iwata


Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: Japan
Source: 1. End Game Credits. 2. Kyoto Report Investigative Methods.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License