Staff Credits - Animal Crossing: City Folk [Wii]

Producer
Katsuya Eguchi

Director
Hisashi Nogami

Sub Director
Isao Moro

Sequence Director
Aya Kyogoku

Event Director
Mitsuhiro Takano

Script
Arisa Hosaka

Design Director
Ryūji Kobayashi

Player Design
Masanobu Sato

Character Design
Tomomi Marunami
Keisuke Umeda
Rikuto Yoshida

Field Design
Hanako Hisada
Kosono Okina
Mari Shibata

Object Design
Seita Inoue

UI Design
Hiroko Tsuji

Effect Design
Haruyasu Ito
Yumiko Matsumiya

Design Assistance
Ritsuko Adachi
Tomomi Imazu
Daisuke Ito
Noriko Urita
Kaori Kinoshita
Shuhan Goya
Sanae Suzuki
Mitsutaka Yasunaga
Shinsuke Yamasaki
Yoshitaka Hayashi

Sound Director
Kazumi Totaka

Music Composition
Manaka Kataoka
Shiho Fujii

Sound Program
Toru Asakawa

Sound Effect
Tarō Bandō
Yuki Tsuji
Masato Mizuta

Program Director
Kunihiro Komatsu

Character Program
Gentarō Takaki
Eiji Nishikawa

Player Program
Norihisa Ashida

Field Program
Hiromichi Miyake
Toshinori Kawai

Object Program
Yoshitaka Takeshita
Masashi Masuoka
Misato Sodeyama

Message Program
Takafumi Noma

UI Program
Atsushi Nishiwaki

Communication Program
Yukari Suzuki

System Program
Nobuo Okajima
Masarō Sakakibara

Program Support
Keiko Kinoshita
Tetsuya Nakata
Shinji Watanabe
■ Programming Support Group
■ Network Development Group
■ WiiSpeak Development Team

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Mitsuo Iwamoto

NCL Product Debug
■ Ryosuke Yamada
■ Shoji Kawano
■ Shigeo Kimura
■ Super Mario Club

Artwork
Toki Kando
Sachiko Nakamichi
Takayoshi Matsui
Takashi Ito
Ryosuke Hirayama

North American Localization
Shino Aizawa-Overaa, Gema Almoguera, Alan Averill, Rich Amtower, Nate Bihldorff, Dave Casipit, Julian Chunovic, Joanie Grenader
Steven Grimm, Robert Heiret, Kristin Kirby, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Erik Peterson, Scot Ritchey, Kevin Sullivan, Jonathan Yeckley

NOA Localization Management
Nate Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan

NOA Product Debug
NOA PRODUCT TESTING DEPT.

Special Thanks
Yuichi Yamamoto, Masaru Nii, Eiji Noto, SRD, Yumi Yoshimi, All EAD

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Animal Crossing: City Folk (Wii)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. Iwata Asks: Animal Crossing: City Folk. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License