Staff Credits - And-Kensaku [Wii]

Game Concept
■ Kentaro Soya

Director
■ Masahiko Wada
■ Jota Nakazuma

Direction Support
■ Takashi Tatsunokuchi
■ Shuhei Yano
■ Shuichi Yamagata

Game Design
■ Kentaro Soya
■ Asaba AkiraKen
Jumpei Horita
Kentaro Nishimura

Supervisor
■ Toshiyuki Yasui

Problem Creation
■ Nakazuma MinoruFutoshi
■ Kunio Aoki
■ Risa Mai
■ Ikura Tsukamoto
■ Fukisuna Korea South
■ Takahiro Komatsu
■ Takahiro Mizukami (OrangeBox)
■ Matsuo Naoki (OrangeBox)
■ Naoya Kawamura (HINATA Inc.)
■ snake pit Masahiro (HINATA Inc.)
■ Ryoichi Sugihara
■ Keisuke Nakano
■ Masashi Ozeki

Main Program
■ Youchi Yui

Program
[OrangeBox]
■ Takashi Yamaguchi
■ Hiroyuki Seguchi
■ Hiroyuki Komatsu
■ Akihiro Kayama
■ Hideki Sakazume

[E-Smile]
■ Makoto Kurata
■ Shuhei Yamagata
■ Yasuyoshi Matsumoto
■ Yuto Uchida

■ Masanobu Shimono

Program Adviser
■ Hironori Enomura

Graphic Design
■ Miwa Deura
■ Kei Watanabe
■ Fumi Hattori
■ Masataka Tsuda

Graphic Design Support
■ Seiji Yamagishi
■ Shinichiro Tadokoro
■ Chifumi Kobayashi
■ Takahiro Komatsu
■ Minami Korai

3D Model & Motion
■ Premium Agency Ltd.

Management
■ Kaho Tsutsumi

Model
■ Yuho Arima

Motion
■ Nobuo Aichi
■ Mayu Tanaka

Sound & Music
■ Kemmei Adachi

Character Voice
■ Sayaka Tatsuguchi

Artwork
Keisuke Kadota
Ryuichi Suzuki
Kae Konishi

Testing
■ Debug Team

Special Thanks
■ Yuta Yamamoto
■ Takumi Odashima
■ Shunsuke Shimada
■ Tomoki Hayashi
■ spicy
■ Masahiro Iwasa (OrangeBox)
■ All Shift Staff & Staff's Family
Tomoyoshi Yamane
Tomomi Sano

Debug
■ Shoji Kono
■ Manabu Matsumoto
■ Noboru Sunada
■ Koichiro Hirano
■ Shuhei Furukawa
■ Naofumi Terazono
■ Mario Club Co., Ltd.

Technical Support
Shintaro Jikumaru

Coordinator
Jumpei Horita

Producer
Kentaro Nishimura

Senior Producer
Hiroshi Sato
Shinya Takahashi
■ Yuichi Sugiyama

Executive Producer
Satoru Iwata

©2010 Nintendo / Shift Inc.


INFOBOX
Product: And-Kensaku [Wii]
Developer: SHIFT INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Game Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License