Nintendo SPD - Active Development Tracker

Department Manager - General Producer (2)
Shinya Takahashi, Akira Otani

Section Manager - Producer (6)
Yoshio Sakamoto, Hitoshi Yamagami, Kensuke Tanabe, Hiroshi Sato, Kouichi Kawamoto, Toshiaki Suzuki

Associate Producer (15)
Nagao Ikuta, Toshiharu Izuno, Hiroji Kiyotake, Masaru Nishita, Toyokazu Nonaka, Keisuke Terasaki, Tomoaki Kuroume, Takahiro Harada, Kentaro Nishimura, Toru Osawa, Risa Tabata, Masaki Tawara, Yoshinori Tsuchiyama, Tomoyoshi Yamane, Katsuya Yamano

Director - Chief Design (13)
Goro Abe, Norikatsu Furuta, Noriko Kitamura, Yurie Hattori, Takehiko Hosokawa, Hiroshi Momose, Ryuichi Nakada, Takao Nakano, Noriyuki Sato, Ryutaro Takahashi, Kenta Tanaka, Kanako Tsugihashi, Genki Yokota

Planning - Structural Design (5)
Tatsuya Hishida, Yuji Ichijo, Katsuhiko Kanno, Kozo Makino, Emi Watanabe

Computer Program (37)
Tomohiro Fujii, Takumi Hatakeyama, Jun Ito, Yuichiro Ito, Yoshihiro Iwasa, Toshikazu Jin, Yasuyuki Kagawa, Ken Kato, Yoshinori Katsuki, Masahiro Kawano, Shinji Kitahara, Minori Koike, Hiroyuki Koono, Takafumi Masaoka, Kenji Matsumoto, Yuki Moriwaki, Shunsuke Murotani, Eisaku Nakae, Masanori Nakagawa, Ryusuke Niitani, Shoichi Nomura, Naonori Ohnishi, Kazuyoshi Osawa, Nobuhiro Ozaki, Tetsuya Sasaki, Takeshi Shimada, Yasuyuki Tahara, Yasutaka Takeuchi, Toshikazu Tomizawa, Nobutaka Torigoe, Kazuyoshi Toriyama, Takaomi Ueno, Masanori Umino, Maki Wada, Hiroto Yada, Kazuki Yoshihara, Hirohito Yoshimoto

Graphic Design (28)
Hideo Hatayama, Akari Hishinuma, Takashi Fukahori, Yasuyo Iwawaki, Sota Kagino, Eriko Kimura, Yu Kitai, Megumi Kurata, Io Kurihara, Masayuki Okada, Naoko Okamoto, Sachiko Ikeo, Takako Ishii, Ami Makino, Yoshihiro Matsushima, Tadashi Matsushita, Kaori Mishima, Mikio Mishima, Fumiko Miyamoto, Takayasu Morisawa, Miyako Nishio, Kyohei Seki, Ko Takeuchi, Masani Ueda, Kyoko Watanabe, Eri Yamagami, Ryoko Yamazaki, Ryusuke Yoshida,

Cinematic Design (3)
Tomoe Aratani, Naoki Mori, Shigeki Yoshida

Sound Engineer (13)
Tomokazu Abe, Masahiko Fujita, Minako Hamano, Asuka Ito, Shinobu Nagata, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki, Daisuke Shiiba, Toshiyuki Sudo, Masaru Tajima, Shinji Ushiroda, Kenji Yamamoto, Masami Yone

Total: 122 Employees
Tally: 2005-2012
Stats: 8 Years / 25 Development Projects / 21 Co-Development Projects / 34 Production Projects

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License