Nintendo NBD - Active Development Tracker

The Network Business Department (NBD) of Nintendo Company Limited is a hybrid development department that creates hardware peripherals, game software, network applications and also handles network server maintenance.


Department Manager - General Producer (1)
Masaru Shimomura

Section Manager - Producer (1)
Shinya Kawada

Software Design (6)
Daiji Imai, Yu Kitai, Naoya Morimura, Kiyoshi Mizuki, Kazuto Nakaya, Kazunobu Shimizu

Mechanical Engineer (14)
Noriko Akito, Kazuhiro Fujihara, Yoshiteru Fukuda, Takashi Imoto, Takuro Ito, Kozo Kamimura, Takuya Kaminosono, Kazuhiro Maruyama, Takumi Nakahira, Masahiko Nakamura, Masahiko Ota, Hayato Takemoto, Noriaki Uchida, Hirotaka Uemura

Network Engineer (21)
Masaki Hara, Haruhiko Imatake, Yusuke Inoue, Mikihiro Ishikawa, Taisuke Kawahara, Takeshi Kawasaki, Masayuki Kimura, Norihiro Kozawa, Takumi Masuda, Satoshi Matsuyama, Ryota Nadatomo, Keigo Nakano, Kyohei Nakano, Satoshi Nakata, Yu Nishikawa, Kazutomo Niwa, Ippei Ogiwara, Kenichi Takemoto, Ryo Yamaguchi, Motoki Yano, Hideto Yuzawa

Computer Program (3)
Hideaki Fukutome, Daiki Kojima, Toshiaki Omori

Total: 42 Employees
Tally: 2006-2012
Stats: N/A

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License