Nintendo EAD Tokyo - Active Development Tracker

Tokyo Software Development Department of Entertainment Analysis & Development Division (EAD Kyoto) of Nintendo Company Limited primarily concentrates on creating innovative and blockbuster software for console and portable hardware. The Tokyo branch shares a special relationship with its sister branch in Kyoto, the two often share technological resources.


Department Manager - General Producer (3)
Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Takao Sawano

Section Manager - Producer (2)
Yoshiaki Koizumi, Takao Sawano

Director - Chief Design (2)
Koichi Hayashida, Futoshi Shirai

Planning - Structural Design (6)
Shinya Hiratake, Hiroaki Hishinuma, Yuichi Iwasa, Haruka Kakinuma, Daisuke Sato, Daisuke Tsujimura

Computer Program (13)
Katsuyasu Ando, Norihiro Aoyagi, Takeshi Hayakawa, Naoki Koga, Hirokazu Matsuda, Satoshi Miyama, Kazuhiro Musa, Tatsuro Ota, Hideaki Shimizu, Hideyuki Sugawara, Kiyoshi Takeuchi, Hideyuki Tatsuta, Atsushi Yamaguchi

Graphic Design (11)
Kazunori Hashimoto, Takeshi Hosono, Kenji Ishii, Mio Kikuchi, Naoki Mineta, Kenta Motokura, Sho Murata, Mayako Sugimoto, Tadashi Tanaka, Daisuke Watanabe, Kazumi Yamaguchi, Masaki Yokobe, Makoto Yonezu

Sound Engineer (5)
Shigetoshi Gohara, Masafumi Kawamura, Yuya Takezawa, Mahito Yokota

Former Staff
Takeshi Hama

Total: 43 Employees
Tally: 2005-2012
Stats: 9 Years / 7 Full Projects / 4 Assist Projects

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License