Nintendo Technology Division - Active Development Tracker

Development Environment Group (32)
Kimitaka Inaba, Tetsuya Oue, Akira Seiki, Chiharu Ito, Hajime Kojima, Hidetoshi Seki, Jumpei Otani, Junichi Aoyagi, Keiko Akiyama, Kenji Nishida, Koichi Kyuma, Makoto Takano, Minoru Hatamoto, Shigeru Hirayama, Shunsaku Kitamura, Tadashi Ikegami, Takaaki Kazuno, Takashi Endoh, Takashi Matsuda, Takashi Saito, Takayuki Sugano, Takeshi Shimada, Tatsuhiro Tanoue, Tetsuya Sasaki, Tomoaki Kuroume, Toshikazu Kitani, Yasuhiro Kawaguchi, Yasuki Tawaraishi, Yasunari Nishida, Yasushi Ida, Yusuke Akifusa, Yusuke Kurahash

Technical Support Group (4)
Hironobu Kakui, Akira Kinashi, Takehiro Oyama, Yoshito Yasuda

Total:: 36 Employees
Tally: 2006-2012
Stats: N/A

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License